Ewangelia 2019-05-22T14:44:20+00:00

Ewangelia – znaczenie tego słowa pochodzi z języka greckiego i oznacza Dobrą Nowinę. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest Dobrą Nowiną od Boga dla człowieka. Mówi o tym, że Bóg jest miłością i chce przebaczyć ludzkie grzechy. 2000 lat temu Bóg zesłał na ten świat Syna swojego, Jezusa Chrystusa, który stał się drogą, prawdą i żywotem wiecznym dla każdego człowieka. On jest Mesjaszem i Zbawicielem świata, o którym już w Starym Testamencie przepowiadali Prorocy Boży. Chrystus narodził się i przyszedł na świat, aby dać świadectwo Bożej Prawdy. Bóg jest prawdą i jest dobry. Człowiek jest zły w swych myślach i postępowaniu oraz nie ma w nim prawdy, gdyż ludzie począwszy od Adama i Ewy do czasów współczesnych, zgrzeszyli i każdy poszedł własną drogą. Z powodu buntu nie wytrwali w Prawdzie Bożej i utracili obietnicę żywota wiecznego. Jednak Bóg pełen miłości do człowieka nie chce śmierci grzesznika – aby człowiek zginął i odszedł na wieczne zatracenie, ale chce, aby miał żywot wieczny. Z tego powodu, Bóg objawił się światu poprzez Syna swojego Jezusa Chrystusa, w którym zamieszkała Boża Pełnia, o którym świadczyli Apostołowie Nowego Testamentu, i o którym świadectwo daje Biblia. Słowo Boże, które jest natchnione przez Boga, jest pożyteczne do nauki, do poprawy i do wykazywania błędów. Chrystus objawił się, aby człowiek Boży mógł wzrastać w wierze i poznaniu Boga żywego oraz by mógł znaleźć z powrotem społeczność z Ojcem Niebieskim, który jest w niebie, dzięki Jezusowi Chrystusowi, Synu Bożemu, którego Bóg złożył w ofierze, który poświęcił swoje drogocenne życie na krzyżu Golgoty i wziął nasze grzechy na siebie i przelał swoją drogocenną krew, po to aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu daje człowiekowi zaproszenie do wstępu do nieba, kiedy ten umrze. To nie znaczy, że staniesz się doskonały, ale Bóg da Ci nowe życie w Jezusie Chrystusie już za życia, tu w tym świecie, a po śmierci w domu Ojca w niebie. W między czasie będziesz żył dla czci i chwały Jezusa Chrystusa, który spłacił Twój i mój dług na Krzyżu. Możesz więc i Ty być pewny, że Jezus Chrystus umarł również za Ciebie, gdyż ofiara czysta, święta i doskonała została raz na zawsze złożona na Krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Wykonało się. Nie musisz już nic więcej dodawać, jeśli z w pełni zaufania, w modlitwie, z wiarą przyjmiesz osobę Jezusa Chrystusa i Dzieło Łaski Bożej Pana i Zbawiciela – nie zginiesz nigdy. Trwaj w społeczności ze zborem, lub kościołem, który podziela naukę Apostolską, zawartą w Biblii i pragnie podporządkować się Woli Bożej.

Potrzebujesz zachęty innych chrześcijan i potrzebujesz wzrastania w łasce i poznaniu, o którym mówi II List św. Piotra 3 rozdział 18 werset.

Z Bogiem.