Misja Polaka 2018-07-02T23:02:47+00:00

Najważniejsze cele naszej fundacji:

  • pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

  • pomoc osobom bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością;

  • działalność charytatywna;

  • podtrzymywanie i upowszechnianie idei chrześcijańskich, opartych na Słowie Bożym, tj. Biblii;

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

  • promocja i organizacja wolontariatu;

  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.